Vragen? Klik hier om direct met ons te whatsappen! 

Afhalen op afspraak is mogelijk.
Wij verzenden op maandag en donderdag

Verzendkosten NL 6,95 / België 9,95
(met track&trace als pakket of brievenbuspakje)


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Naambord van Hout 

Alle producten worden vanaf 15 augustus 2023 onbehandeld geleverd. Consument dient zelf te kiezen voor wel of geen behandeling van het hout. Hout dient bij voorkeur te worden behandeld met een buitenbeits, lak of vernis ter bescherming van weersinvloeden. Dit geldt ook voor uv-straling wat ook binnenshuis aanwezig is.
Ondernemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor beschadiging/verwering door weersinvloeden.

U besteld de producten met de wetenschap dat het onbehandeld wordt geleverd. Onbehandeld hout kan niet tegen: Vocht, wind, uv-straling, vorst.

Voordelen: Snellere levertijd + zelf de keuze hebben om te beitsen of lakken.Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer 

Naambord van Hout 
Maaslaan 6a
3363CJ Sliedrecht 

Silvia Bakker en Arie Prins
0629836101 
info@naambordvanhout.nl  
KvK: 78516633


Artikel 2 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 

Artikel 3 - Het aanbod 

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 4 - De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Artikel 5 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd - Herroepingsrecht 

1. Alle producten worden gepersonaliseerd gemaakt en betekend dat consument alleen gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht als het bestelde product een fout in de tekst bevat, gemaakt door de ondernemer. Zelf een foutieve tekst invoeren tijdens bestellen valt hierbuiten.

Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere wijze aan de ondernemer zoals per e-mail of via whatsapp. Met afbeelding bijgesloten.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 
5. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: 
1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 
2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of 
3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

7. Let op: Alle gepersonaliseerde producten zijn niet te retourneren. Bij klachten of een fout van onze kant, zullen wij dit uiteraard netjes met u oplossen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 
1. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 
1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

Artikel 8 - De prijs 

1. Prijswijzigingen kunnen ten alle tijden voorkomen. 
2. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, deze worden getoond op de betreffende verzendkosten pagina en in het winkelwagentje. 
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 9 - Nakoming overeenkomst 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
2. Alle producten worden vanaf 15 augustus 2023 onbehandeld geleverd. Consument dient zelf te kiezen voor wel of geen behandeling van het hout. Hout dient bij voorkeur te worden behandeld met een buitenbeits, lak of vernis ter bescherming van weersinvloeden. Dit geldt ook voor uv-straling wat ook binnenshuis aanwezig is.Artikel 10 - Levering en uitvoering 

1. Naambordvanhout zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 11 - Betaling 

1. Betaling kan d.m.v. Ideal, Bancontact/Mister Cash (voor België), Creditcard, betalen bij afhalen, vooruitbetaling per bank, Paypal, VVV cadeaukaart, YourGift Cards, GiroPay, Apple Pay, SOFORT, KBC/CBC, Belfius Direct Net, EPS, Przelewy24Artikel 12 - Klachtenregeling 

1. Bij klachten kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website, mail: info@naambordvanhout.nl of Whatsapp: 0629836101 
Er zal samen worden gezocht naar een passende oplossing. 

Artikel 13 - Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

 

Onze producten worden op ambachtelijke wijze met de hand gemaakt.
Verzending NL 6,95 / BE 9,95
Alles wordt verzonden met track&trace (pakket of brievenbuspakje)


Volg ons ook op social media:

Naambord van Hout op Instagram           omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein